Anna Lissewska - NASTOLATEK.PL

„NASTOLATEK.PL czyli przewodnik po życiu nie tylko dla nastolatków, ich rodziców i pedagogów” – artykuł PRAWO A SEKS

Gdybym miała czas, byłaby to dobra okazja do pokazania, jak bardzo prawo jest względne. Na przykład w różnych krajach granica wieku osoby, z którą można mieć kontakty seksualne, jest różna. Czy oznacza to, że w różnych krajach są różni ludzie, inaczej reagują, inne rzeczy im szkodzą?
Żyjemy jednak w Polsce i obowiązuje nas polskie prawo, które warto znać, żeby się nie zdziwić. Przedstawiam wam wszystkie zapisy z kodeksu karnego dotyczące zachowań seksualnych. Poniżej każdego artykułu lub paragrafu jest wyjaśnienie, bo język prawniczy nie zawsze jest zrozumiały.

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI:

Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

To powinno być jasne, po prostu nie wolno zmuszać do seksu, uprawiać go wbrew woli drugiej osoby!

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Inna czynność seksualna to pojęcie szerokie, ale zalicza się do nich jakiekolwiek zachowania seksualne, w tym całowanie erotycznej natury. Można to dość wolno interpretować (no bo gdzie się kończy niewinny pocałunek a zaczyna „seksualny”?) Każde niemal zachowanie związane z dotykiem drugiej osoby można zobaczyć w erotycznym świetle. Stąd czasem nie wiadomo, czy zarzuty o molestowanie seksualne są fantazją pokrzywdzonego czy czynem, który miał miejsce. Na ogół są czynem, ale jak to udowodnić?

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub 2, działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

To jasne.

Art. 198. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

To chyba też.

Art. 199. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stosunek zależności to taka relacja, w której jeden człowiek zależy od drugiego, albo coś dla niego ważnego od niego zależy i boi się to stracić przeciwstawiając mu się – np. pracę (a wiadomo, że pracę nie wszystkim jest teraz łatwo znaleźć), zasoby finansowe, miejsce zamieszkania, itd. Zależność może być przeróżna, to co jednym wydaje się nie dość ważnym powodem, by przedkładać go nad godność i poczucie krzywdy, innym utrata tego (uczuć, przywilejów, dóbr materialnych) może się wydawać nie do wyobrażenia.

Art. 200. § 1. Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.

O tym więcej w SEKS Z MAŁOLETNIM A PRAWO.

Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wstępny to przodek w linii prostej taki jak rodzic, dziadek, pradziadek, zstępny to potomek w linii prostej – syn lub córka, wnuki, prawnuki.
Przysposobiony to inaczej adoptowany, bez względu na rodzaj adopcji.
Przysposabiający to ten, który adoptował, czyli obecny rodzic.
Z tego wynika, że seks i małżeństwa między kuzynami są możliwe z punktu widzenia prawa, ale czy bezpieczne z punktu widzenia genetyki? Prawdopodobieństwo, że w potomstwie tych osób ujawnią się geny recesywne (zazwyczaj ukryte pod dominującymi), które odpowiedzialne są za wiele genetycznych chorób, jest nadal dużo większe, niż w przypadku osób nie spokrewnionych.

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlatego czasopisma pornograficzne w kioskach są pochowane, tylko co z ulotkami reklamującymi agencje towarzyskie, którymi zaśmiecone są ulice (bo kierowcy wyrzucają je wciąż zza wycieraczek)? Granice pornografii to inny temat.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Uważajcie na młodszych kolegów, może się to dla was źle skończyć!
Z powodu tego paragrafu nie wpuszczą Was do sex-shopu, czasem nawet gdy nie macie ukończonych 18 lat, bo wolą chuchać na zimne.

§ 3. Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15 albo związane z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

To jasne.

Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Stosunek zależności i krytyczne położenie powinno być zrozumiałe.

Art. 204. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

Czyli stręczyciele (tzw. alfonsi), naganiacze są przestępcami. Są nimi także ci, którzy ogłaszają w gazetach, że szukają pań do agencji towarzyskiej, tylko że jak sama nazwa wskazuje, agencje te oferują panie do towarzystwa a niech ktoś udowodni, jaki to rodzaj towarzyskiego spotkania ;)

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą.

Ten proceder wciąż kwitnie, mimo że jest karany, po prostu pod odpowiednią nazwą: hostessy, tancerki, panie do towarzystwa…

Art. 205. Ściganie przestępstw określonych w Art. 197 lub 199, jak również w Art. 198, jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Z tego wynika, że o tym, iż została przemocą, groźbą lub podstępem albo przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadzona do obcowania płciowego, może zgłosić organom ścigania tylko ta osoba, której się to przydarzyło. Tak samo gdy była bezradna ale nie jest trwale upośledzona umysłowo lub chora psychicznie. Ten zapis niestety stwarza duże pole do nadużyć seksualnych, bo jest wiele osób, mimo że są dorosłe i są w stanie rozpoznać czyn, którego ktoś się wobec nich dopuszcza, które są na tyle zaburzone psychicznie, zależne lub zastraszone, a nawet tylko wstydzą się tak bardzo, że nigdy nie zdecydują się oskarżyć swojego gnębiciela. Zapis ten jednak chroni przed bezpodstawnymi oskarżeniami, np. z powodu odwetu na kimś.

To wszystkie paragrafy na temat obyczajowości seksualnej, cała reszta dozwolona:) Co do małżeństw homoseksualnych, dopiero kilka krajów wprowadziło taką możliwość (do czasu pisania tego artykułu: Kanada, Dania, Hiszpania i Anglia).