Anna Lissewska - konsultacje dla firm

Konsultacje dla firm, organizacji, instytucji

Analiza grupowa jest metodą psychoterapii, ale z powodzeniem można ją zastosować w próbach zrozumienia sytuacji grupowych w instytucjach, organizacjach i w mniejszych zespołach pracowniczych. W tych grupach zachodzą te same procesy, co w grupach psychoterapeutycznych, a głęboka znajomość tych procesów oraz mechanizmów kierujących ludźmi w sytuacji grupowej pozwala na rozpoznanie źródła problemów i konfliktów w miejscu pracy czy w organizacji. Grupa to nie tylko arena dla różnych zachowań i przeplatających się relacji międzyludzkich, ale też przestrzeń do uczenia się o społecznych procesach oraz do poznania siebie na tle innych. Nauka tym bardziej skuteczna, bo nie z książek czy wykładów, lecz poprzez własne i wspólne doświadczenia.

Jako analityk grupowy, Anna Lissewska ma unikalne podejście do pracy z instytucjami i indywidualnymi osobami, które pracują i funkcjonują na co dzień w mniejszych lub większych zespołach. Wynika to z jej wiedzy klinicznej i wieloletniego doświadczenia analitycznej pracy w grupie, zarówno jako uczestnik grupy analitycznej jak i prowadzący analizę grupową. Specyfika jej pracy polega na tym, że zajmuje się przyczynami problemów u ich źródła. Zajmowanie się tylko objawami, czyli efektem końcowym oczekiwanym od całej organizacji, zespołu lub od poszczególnego pracownika nie daje oczekiwanych rezultatów lub czyni je krótkotrwałymi. Szkolenia czy coaching nastawiony na wytrenowanie zmian zachowania, czy realizacji celów, nie zdają egzaminu w nowych, wciąż przecież zmieniających się sytuacjach w instytucjach. Tylko konsultacja nastawiona na zrozumienie mechanizmów działania grupy i siebie w grupie pozwala elastycznie dostosować się do zmian i twórczo reagować w zmieniającej się rzeczywistości.

Anna Lissewska prowadzi takie konsultacje dla firm i zakładów, które działają w różnych obszarach gospodarki (biznes, edukacja, ochrona zdrowia, sport, organizacje non-profit).

Swoją praktykę i wiedzę zdobytą w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (Instytut należy do The International Society for Psychoanalytical Study of Organisations i współpracuje z Institute of Group Analysis w Heidelbergu, The Group Analysis Society w Londynie oraz jest członkiem The European Group Analytic Training Institutions Network), poszerza na szkoleniach i seminariach. Ukończyła szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami obejmujące warsztaty i superwizje dotyczące konsultacji w organizacjach i coachingu oraz seminarium teoretyczne i superwizje, prowadzone przez Halinę Brunning - Chartered Clinical Psychologist, Organisational Consultant, Executive Couch, Consultant of National Health Service.

A to fragmenty ulotki grupy seminaryjnej, której była członkiem. Tekst ulotki odpowiada na podstawowe pytania na temat oferty dla instytucji i dlaczego warto skorzystać z takich konsultacji i coachingu:

Kto może skorzystać z naszych usług?

Osoby na różnych stanowiskach, zespoły robocze i całe organizacje.

Z naszej pomocy warto skorzystać, gdy pojawiają się trudności w relacjach międzyludzkich i problemy w efektywności pracy.

Każdy pracownik jest indywidualną jednostką i jednocześnie członkiem organizacji, wpływa na innych i jest pod wpływem grupy. W większości wypadków problemy w pracy wynikają z braku rozumienia typowych zjawisk zachodzących w grupach, np. takich jak: rywalizacja, podejmowanie decyzji, przywództwo, ustanawianie norm i zasad, konflikty, komunikacja, współpraca. Właściwa diagnoza i poszerzenie świadomość procesów grupowych i interpersonalnych to klucz do sukcesu.

Metoda:

Naszą pracę z instytucją zawsze zaczynamy od zebrania informacji na temat obecnej sytuacji, występujących trudności i potrzeb. Następnie przedstawiamy propozycję działań dopasowanych do specyficznych problemów konkretnej instytucji. Razem z klientem ustalamy rodzaj i zakres proponowanych interwencji. Jednym z istotnych elementów umowy jest zobowiązanie do poufności z naszej strony.

Nasza pomoc dla instytucji może polegać na:

  • Diagnozie psychologicznych przyczyn problemów występujących w instytucji na poziomie całej organizacji, pomiędzy działami albo w konkretnym zespole
  • Zaleceniu pożądanych działań naprawczych przedstawionymi w formie pisemnego raportu
  • Interwencji pomiędzy grupami (na przykład zespołami, działami)
  • Interwencji wewnątrz grupy (na przykład zespołu)

Interwencje grupowe w zależności od potrzeb mogą mieć różne formy:

  • Spotkania (lub spotkań), które ma na celu rozwiązanie istniejącego konfliktu.
  • Spotkania (lub spotkań), na którym można swobodnie wymieniać myśli, co stwarza przestrzeń do twórczego rozwiązywania problemów.
  • Spotkania (lub spotkań), które ma za cel wsparcie uczestników.

Podstawą naszej metody w pracy z grupami jest swobodnie tocząca się dyskusja, która stanowi przestrzeń dla myślenia, dzielenia się, badania pomysłów oraz zmniejsza napięcie występujące w zespole, redukuje lęki związane z wykonywaniem zadań i uwalnia zdolność zespołu do efektywnej pracy.

Poszczególni pracownicy także mogą skorzystać z naszej oferty:

Zwłaszcza pracownicy szczebla kierowniczego, którzy wystawieni są na wciąż zmieniające się warunki i wciąż rosnące wymagania środowiska, w którym pracują, mogą doświadczać niepokoju, poczucia niekompetencji, trudności w podejmowaniu decyzji, uczuć bycia wyizolowanym, poczucia utraty bezpieczeństwa i zaufania do siebie.

Praca z konsultantem w takiej sytuacji może pomóc z jednej strony zrozumieć uwarunkowania, a z drugiej strony określić ograniczenia i mocne punkty oraz rozwinąć lepsze strategie działania.

Indywidualna konsultacja w zależności od potrzeb może mieć różne formy:

  • Określonej liczby spotkań, w trakcie których pracownik i konsultant koncentrują się na rozwiązaniu specyficznych trudności, na przykład w czasie adaptacji do pracy na nowym stanowisku, czy po zmianach jakie zaszły w instytucji.
  • Dłuższego, systematycznego kontaktu z konsultantem, którego celem jest rozwój lub udoskonalenie psychologicznych kompetencji wymaganych w miejscu pracy.
  • Po co najmniej jednym spotkaniu osobistym, z konsultacji można korzystać przez telefon lub komunikatory internetowe.

Jakich korzyści można oczekiwać?

Zwykle myśli się o instytucjach w kategoriach zadań, wyników, celów. Instytucje to także miejsca gdzie ludzie pragną zaspokoić swoje potrzeby przynależności, uznania, osiągnięć. Jesteśmy ze swej natury społecznymi istotami i tylko poprzez relacje z innymi rozwijamy się i zaspakajamy swoje potrzeby. Niedocenianie a często nie uświadamianie sobie tego co dzieje się między ludźmi, może uczynić nas ślepymi na słabości w naszych planach i działaniach oraz może ograniczyć naszą zdolność rozumienia sytuacji i kreatywność. Konsultacja to szczególna interakcja pomiędzy konsultantem i członkami instytucji. Nie ma na celu narzucenie instytucji gotowych rozwiązań, lecz stwarza przestrzeń do zdobycia większej wiedzy o potrzebach, trudnościach i międzyludzkich aspektach organizacji, a następnie dla wcielenia tej wiedzy w życie instytucji.

Ze względu na charakter prowadzonych interwencji w organizacjach, nie są podane instytucje ani firmy, z którymi Anna Lissewska współpracowała lub współpracuje.

NA KONSULTACJĘ Z ANNĄ LISSEWSKĄ MOŻNA SIĘ UMÓWIĆ WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ NA ADRES kontakt@psychoterapia-lissewska.pl